Partijprogramma

onze speerpunten:

Verder ontwikkelen van een aantrekkelijke en duurzame leefomgeving voor de inwoners van de gemeente Den Helder
Maatschappelijke betrokkenheid en ondersteuning leefomstandigheden van senioren bevorderen en verbeteren signaalfunctie misstanden
Bevorderen ondernemerschap en werkgelegenheid onder inwoners Den Helder
Betere regievoering en uitvoering beleid door Gemeente bewerkstelligen
Mobiliteit bevorderen op een veilige en efficiënte manier
Verder ontwikkelen van een aantrekkelijke en duurzame leefomgeving voor de inwoners van de gemeente Den Helder

Zorgen voor een goede doorstroming in de huisvesting zodat er betaalbare en seniorvriendelijke woningen beschikbaar blijven voor senioren met een laag inkomen en voldoende instroomwoningen voor de starters.

De gemeente dient een pro-actieve rol te gaan spelen in de duurzame energietransitie met meetbare resultaten binnen 4 jaar, waarbij betaalbaarheid, realisme en uitvoerbaarheid absoluut leidend is.

Behouden van cultureel erfgoed.

Dat woningbouw op de lokale behoefte wordt afgestemd waarbij een kwalitatieve woon- en leefomgeving met wensen van bewoners in ogenschouw wordt genomen. 

Het realiseren van containerwoningen voor inwoners die onaangepast gedrag vertonen en overlast veroorzaken. 

De mogelijkheid voor aanleunwoningen bevorderen zodat ouderen in hun directe omgeving kunnen worden verzorgd.

Maatschappelijke betrokkenheid en ondersteuning leefomstandigheden van senioren bevorderen en verbeteren signaalfunctie misstanden

Zorgdragen voor een toegankelijke duin- en strandgebied.

Zorg op maat zodat de regie over het eigen welzijn, wonen en zelfstandig leven zo lang mogelijk in stand blijft.

Zorg in de buurt stimuleren. Hierin zullen de wijkverpleegkundigen weer een grote rol in moeten gaan spelen.

Een daadkrachtig beleid ontwikkelen ter bestrijding van armoede onder senioren.

Den Helder “samen dementie vriendelijk”.

Bevorderen ondernemerschap en werkgelegenheid onder inwoners Den Helder

Een senior kan niet zonder een junior (jongere)! Wij hebben elkaar nodig in Den Helder. Jongeren zijn de toekomst en wij hebben jullie nodig, in de horeca, in winkels, in de zorg maar ook in de bouw en de techniek.

De Seniorenpartij ondersteunt lokale ondernemers. Zij zorgen voor werkgelegenheid en brood op de plank voor veel inwoners.

Een vriendelijk ondernemingsklimaat door vragen, verzoeken en aanvragen versneld afhandelen en handelen vanuit het ja-mits principe.

Foreestweg tot een bruisend toeristisch gebied maken.

Betere regievoering en uitvoering beleid door Gemeente bewerkstelligen

Een transparante en goed bereikbare WMO waarbij aanvragen WMO binnen de wettelijke termijnen dienen te worden afgehandeld.

Dat de vertrouwde hulp huishoudelijke zorg in stand moet blijven en daarmee ook de signalerende functie. Versobering in de thuiszorg is onacceptabel.

Verzilting Julianadorp aanpakken.

De bedrijfsvoering zo inrichten dat er meer zicht en grip komt op de uitvoeringskosten zodat verspilling van gemeenschapsgeld in een vroeg stadium wordt voorkomen.

Mobiliteit bevorderen op een veilige en efficiënte manier

De openbare ruimte veiliger maken voor mensen met een handicap door goed onderhoud bestrating en voorzieningen.

Donkere plekken meer verlichten zodat een veilig gevoel ontstaat.

Kiss & Ride zone scholen creëren.

Stimuleren van het “auto en fietsdelen”